خانه » VDI2035

VDI2035

استاندارد VDI 2035

استاندارد VDI 2035 در پمپ های آب سیرکولاتور چیست؟

استاندارد VDI 2035 پمپ آب وقتی دستورالعمل های پمپ های آب به ویژه پمپ های سیرکولاتور خطی مورد استفاده در سیستم های گرمایش را مطالعه می کنید ؛ در آنها توصیه می شود که سیال… ادامه »استاندارد VDI 2035 در پمپ های آب سیرکولاتور چیست؟