اجزا پمپ سانتریفیوژ
خانه » وبلاگ شرکت ترکان تجهیز تاسیسات » بررسی و معرفی پمپ ها

بررسی و معرفی پمپ ها

مهمترین ترکیبات عمومی مواد ساختمانی پمپ سانتریفیوژ عبارتند از:

مواد پمپ سانتریفیوژ که معمولا به بازار عرضه می شوند دارای ترکیبات برنزی، تمام برنزی ،یا دارای ترکیب آهنی می باشند . در ساختار نیمه برنزی ،پروانه خلاف شافت (اگر بکار برده شده باشد ) و رینگهای سایشی برنزی خواهدبود و محفظه از چدن است . این مواد ساختمانی برای قسمتهای از پمپ می باشد که در تماس با سیال می باشد .
محفظه آببندی (stuffing box) :آن قسمت از پمپ است که شفت گرداننده وارد محفظه پمپ می شود . برای جلوگیری از نشت اب از محفظه ، یک آببند مکانیکی یا نوار آببندی بکار می رود .پمپها با اب بندی مکانیکی بطور موفقیت آمیز در موارد گوناگون بکاربرده می شوند.آببندهای داخلی درون محفظه آببندی عمل میکند درصورتی که آببندهای خارجی دارای اجزاءدورانی( rotatig element)
خودشان در بیرون محفظه آببندی می باشند . بسته به آببندی پمپ و سیال محدودیتهای در فشار و دمای مایع وجود دارد . جنس ماده ابندی پس از انکه نوع سیال پمپاژ شونده و دما و فشار ان تعیین شد ، توسط کارخانه سازنده تعیین می شود .پمپها با نوار آب بندی بویژه در جاهایی که مواد سایینده که همراه اب وجود دارد  بکار سیستم اسیب نمی رساند بطور گسترده ای  مورد استفاده قرار می گیرند .مقداری نشت باید وجود داشته باشد تا سطح بین ماده نوار و شفت را روانکاری و سرد کند . بوش شفت و شفت موتور یا پمپ را بویژه با نوار اببندی ، محافظت می کنند .

اجزای تشکیل دهنده محفظه آب بندی
اجزای تشکیل دهنده محفظه آب بندی پمپ گریز از مرکز

رینگهای سایشی برای پروانه یا محفظه آب بندی بکاربرده می شود که قابل تعویض بوده و از سایش پروانه یا محفظه جلوگیری میکنند .
بلبرینگها غالبا زیاد بکار برده می شوند مگردر پمپهای سیرکولاتر. که یاتاقانهای موتورو پمپ از نوع بوش می باشد .

رینگ تعادل : درپشت پروانه های بسته تک مکشه می باشد تا بار محوری را کاهش دهد.پروانه های دارای دو ورودی بطور ذاتی از لحاظ محوری بالانس می باشند.
سرعت نامی موتور ممکن است در محدود ۶۰۰ تا ۳۶۰۰ دور در دقیقه انتخاب شوند (سازندگان پمپ بایستی سرعت بهینه پمپ را با در نظر گرفتن راندمان ، قیمت و صدا و نگهداری بدست اورد). نمونه ای از سطح مقطع یک پمپ سانتریفوژ مجهز توسط انستیتوی هیدرولیک در شکل  نشان داده شده است بیشتر قسمتهای که قبلا شرح داده شد در روی شکل مشخص است .

اجزا پمپ سانتریفیوژ
اجزای تشکیل دهنده پمپ های گریز از مرگز

پمپ ها:

بطورکلی پمپ به دستگاهی گفته می شود. که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیالی که ازآن عبور می نماید انتقال دهد.درنتیجه انرژی سیال بعدازخروج از ماشین افزایش می یابد .پمپ ها رابرمبنای نحوه انتقال انرژی به سیال به دودسته تقسیم بندی می کنند:
۱ـ پمپ های دینامیکی:که انتقال انرژی ازآنها به سیال به طوردائمی است .
۲ـ پمپ های جابجایی:که انتقال انرژی ازآنها به سیال به صورت متناوب یا پریودیک است.
می توان پمپ هارابراساس نحوه عملکردشان به گونه ای دیگرنیز دسته بندی کرد:
۱ـ پمپ سانتریفیوژ (جریان شعاعی)۲ـ پمپ های محوری۳ـ پمپ های نیمه سانتریفوژ(یا باجریان مختلط)
۱
ـ پمپ سانتریفیوژ (شعاعی): عملکرد این پمپ به این صورت است که درآن سیال موازی محور واردچرخ پمپ شده وعمود برآن ازچرخ خارج می گردد.این پمپ ها معمولاً برای ایجادفشارهای بالا دردبی های کم به کارمی روند.بنابراین اغلب پمپ های سانتریفوژ توانایی خوبی درایجادفشارهای بالادارند.پمپ های سانتریفوژ شایعترین نمونه ازپمپ هاهستند .
۲ـ پمپ های محوری:سیال موازی محور وارد پمپ می گردد و به طور موازی نسبت به محور ازچرخ خارج می گردد .این پمپ ها برای ایجادفشارها و دبی های متوسط به کار می روند.
۳ـ پمپ های نیمه سانتریفوژ (مختلط): سیال موازی محور وارد چرخ پمپ می گردد و بطورمایل نسبت به محورازچرخ خارج می گردد.این پمپ ها برای ایجادفشارها و دبی های متوسط به کارمی روند .این پمپ هانسبت به پمپ های سانتریفوژتوانایی بیشتری دراستفاده وبه کارگیری دبی های بالا رادارند .
مبانی و کاربردپمپ های گریز از مرکز centrifugal pump براساس استفاده از نیروی “گریز از مرکز” پایه گذاری شده است. هرحجمی که دریک مسیردایره ای یامنحنی الشکل حرکت کند ، تحت تاثیرنیروی گریزازمرکز واقع می شود .جهت نیروی مذکورطوری است که همواره تمایل داردکه جسم را ازمحوریامرکز دوران دورسازد .

پمپ نیمه سانتریفیوژ
پمپ نیمه سانتریفیوژ با مبدل حرارتی

قسمت های اساسی یک پمپ گریزازمرکز عبارتنداز:

۱. الکتروموتور: که شامل قسمت الکتریکی پمپ است .

۲. کوپل یا هم محور سازی :که متصل کننده الکترومتر به شافت (محور )پمپ است .

۳. هوس برینگ: که محل قرار گیری برینگها می باشد

۴. مکانیکال سیل: که محل آب بندی پمپ و جدا کننده سیال پمپاژ شده و قسمت مکانیکی پمپ می باشد

۵. پره های پمپ :که با توجه به نوع کاربرد دارای انواع مختلفی می باشد .


مکانیکال سیل:

مکانیکال سیل یا محفظه آب بند قسمتی است که در حد فاصل بین برینگها و پروانه پمپ سانتریفیوژ قرار گرفته است. از مهمترین قسمتهای پمپ می باشد چرا که وظیفه آن جلوگیری از ورود سیال به درون برینگهاو بر روی شفت می باشد . محفظه آببندی م بوسیله منبع سیلیپات روغن خنک کاری می شود (منبع سیلیپات برای خنک کاری است که روغن آن دارای ویسکوزیته بالایی است و گاهی نیز از خود سیال برای خنک کاری مکانیکال سیل استفاده می شود برای برینگها نیز از یک گیج روغن برای خنک کاری استفاده می شود که دارای ویسکوزیته کمتری است .

محفظه آب بندی محور
برش محفظه آب بندی شفت

بطور کلی از قسمتهای زیر تشکیل شده است :

سیل(محفظه آب بند):قسمتی می باشد که در اطرف شافت قرار می گیرد و مانع از خوردگی شافت می شود و معمولا جنس آن از فولاد ضد زنگ است
محفظه فنرها (spring box):محفظه ای که دارای تعدادی حفره میباشد و در انها تعدادی فنر قرار میگیرد و بر روی سیل قرار می گیر و بر روی فنرها یک حلقه باز قرار
می گیرد و بر روی این حلقه نشیمنگاه (سیت) قرار می گیرد و ازاین فنرها برای فشردگی بیشتر استفاده می شود .
نشیمنگاه (سیت ): حلقهای از جنس کربن استیل می باشد که در واقعه پایه یا نشیمنگاه می باشد و در نزدیکی برینگها قرار دارد .

                                           
آب بندی صحیح پمپها:

۱. باید جنس طناب آببندی بنحوی انتخاب شود که حداقل اصطکاک بین شفت و طناب باشد (با انتخاب روانساز مناسب نیز امکان پذیراست ) .
۲. مقدار کمی از سیال به صورت یک فیلم بین شفت و طناب قرار گیرد و موجب روانکاری شود پس در این نوع آب بندی مقدار کمی نشتی الزامی است. ولی درجه حرارت محفظه آب بند باید ثابت باشد و بالا نرود . 
۳ . میزان سایش طناب آببند به شفت رابطه مستقیمی با سرعت چرخش و قطر شفت دارد در یک سرعت چرخشی ثابت هر میزان که قطر شفت بیشتر باشد میزان سایش نیز بیشتر است . 
۴ . در موقعی که سیال دارای ذرات معلق جامد باشد امکان نفوذ ذرات موجود در نشتی بین شفت وطناب آب بندی بسیار زیاد است که موجب از بین رفتن شفت و طناب می شود.برای جلوگیری از این مشکل باید از یک سیستم آب بندی اضافی در محفظه انتهای گلند استفاده شود به این ترتیب که ابتدا یک یا چند طناب آب بندی در محفظه گلند قرار داده سپس یک رینگ توخالی در پشت انها قرار می گیرد و حلقه های بعدی طناب بعد از این رینگ قرار می گیرند. در محل قرارگرفتن رینگ یک سوراخی در محفظه گلند در نظر می گیرند که سیال تمیز را بین حلقه های طناب می راند فشار این سیال یک تا دو بار بیشتر از فشار دهش پمپ است.
در این حالت هم نشتی بسمت داخل محفظه پمپ و هم از انتهای گلند بطرف بیرون جریان دارد و باعث جلوگیری از رانش ذرات معلق بین طناب آب بندی و شفت  می شود.

جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید و یا از فروشگاه اقدام فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.